Protecció de dades

Responsable del Tractament
ESPAI d’Arts Escèniques de Sant Quirze
Plaça de la Vila 4
08192 Sant Quirze del Vallès
G67020040

La finalitat del tractament de dades és la gestió dels socis, dels alumnes de l’escola i de les persones interessades en les activitats que programem.

Enviarem comunicacions per informar d’aquestes activitats relacionades amb el teatre i la cultura i mantenir el contacte.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, que pot revocat el qualsevol moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri el consentiment.

Les dades que tenim són nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, compte, i les pròpies de la matriculació en l’escola.

Les dades seran accessibles i destinades a les persones que s’ocupen de les activitats de difusió i comunicació.

Les persones interessades són aquelles que estiguin vinculada amb l’Espai i que consentent seguir rebent comunicacions sobre les activitats de l’Espai.

Tothom té dret a sol·licitar al responsable l’accés a les seves dades, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el seu tractament i a oposar-se al tractament i al dret a la portabilitat de les seves dades.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.